Cylindrical Feldspathic Vases

Florian Gadsby

Stoneware, feldspathic glaze

(left – right)

Ref. FG-POB-221 (H 22 x D 9 cm) Sold

Ref. FG-POB-227 (H 18 x D 7 cm) Sold

Available individually

Sold